ผู้บริหาร  

พันตำรวจเอกไกรสีห์   สุวรรณงาม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคนที

   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

   
   

ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรบางคนที

 

พ.ต.อ.ไกรสีห์   สุวรรณงาม

ผกก.สภ.บางคนที

     

    พ.ต.ท.โกมล   พืชผล             พ.ต.ท.ชัยยศ   เหล่ามัง           พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์   ชุณหวัฒนา

    รอง ผกก.(สอบสวน)                    รอง ผกก.ป.                              รอง ผกก.สส.

       สภ.บางคนที                          สภ.บางคนที                               สภ.บางคนที

                         

               พ.ต.ท.ทศพล   ทองเฉลิม                             พ.ต.ท.พิธาน   ลูกรักษ์       

                   สวป.สภ.บางคนที                                      สว.สส.สภ.บางคนที

                      

               พ.ต.ท.อุดร   ภานุมาศ                                    พ.ต.ท.สุเทพ   จามิกรณ์

                สว.ธร.สภ.บางคนที                                     สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

       

 

รายชื่อข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางคนที

1.พ.ต.อ.ไกรสีห์   สุวรรณงาม   ผกก.สภ.บางคนที

2.พ.ต.ท.ชัยยศ   เหล่ามัง   รอง ผกก.ป. สภ.บางคนที

3.พ.ต.ท.โกมล   พืชผล   รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางคนที

4.พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์   ชุนหวัฒนา   รอง ผกก.สส. สภ.บางคนที

5.พ.ต.ท.ทศพล   ทองเฉลิม   สวป.สภ.บางคนที

6.พ.ต.ท.พิธาน   ลูกรักษ์   สว.สส. สภ.บางคนที

7.พ.ต.ท.อุดร   ภานุมาศ   สว.ธร. สภ.บางคนที

8.พ.ต.ท.สุเทพ   จามิกรณ์   สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

9.ร.ต.อ.ชัชวาล   ช้างแก้ว   รอง สวป. สภ.บางคนที

10.ร.ต.อ.บุญเลิศ   แย้มขยาย   รอง สวป. สภ.บางคนที

11.ร.ต.อ.บุญส่ง   เภาประเสริฐ   รอง สวป.สภ.บางคนที

12.ร.ต.อ.หญิง นุชนารถ   ไวยประเสริฐ   รอง สวป.สภ.บางคนที

13.ร.ต.อ.ยศธร   ดนตรี   รอง สวป.สภ.บางคนที

14.ร.ต.อ.กรวุฒิ   แจ่มจำรัส   รอง สว.ธร. สภ.บางคนที

15.ร.ต.อ.โชคชัย   เล้าชินทอง   รอง สว.สส. สภ.บางคนที

16.ร.ต.อ.สุรปรีชา   อินพาเพียร   รอง สว.สส. สภ.บางคนที

17.ร.ต.อ.วัชระ   ค้นหาสุข   รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

18.ร.ต.อ.พิษิณ   หนูพินิตร์   รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

19.ร.ต.อ.เรืองวุฒิ   อิ่มเอม   รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

20.ร.ต.อ.ไชยเชษฐ   ดวงรัตน์   รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

21.ร.ต.อ.สมัย   โพธารส   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

22.ร.ต.อ.นำชัย   ร้อยแก้ว   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

23.ร.ต.อ.ประสูตร   สมใจ   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

24.ร.ต.ท.องอาจ   บุญเดช   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

25.ร.ต.ท.ชาญณรงค์   ปานนาค   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

26.ร.ต.ท.จำรัส   โพธิ์เจริญ   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

27.ร.ต.ท.ประจักษ์   นาคกล่ำ   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

28.ร.ต.ท.เชิดศักดิ์   วรรณทอง   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

29.ร.ต.ต.สมยศ   พลีไพร   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

30.ร.ต.ต.สมสกุล   สุวรรณมงคล   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

31.ด.ต.มาโนช   บุญประกอบ   ผบ.หมู่(จร.) สภ.บางคนที

32.ด.ต.สมร   บรรพต   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

33.ด.ต.อาทิตย์   เรืองพุ่ม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

34.ด.ต.วินชัย   การินตา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

35.ด.ต.ประสิทธิ์   โรจน์ประดิษฐ์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

36.ด.ต.วิชาญ   ศรีสำราญ   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

37.ด.ต.นิกร   เอียดเหล็น   ผบ.หมู่(สส.) สภ.บางคนที

38.ด.ต.พูลวัชร์   เหลืองอร่าม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

39.ด.ต.รังสรรค์   เรืองเดช   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

40.ด.ต.พิทยา   เจริญสุข   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

41.ด.ต.กุศล   สรรพอุดม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

42.ด.ต.เกรียงศักดิ์  ภมร   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

43.ด.ต.สมัย   เมี้ยงติ่ง   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

44.ด.ต.ปรีชา   ดำอุไร   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

45.ด.ต.ภานุ   ลักขณา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

46.ด.ต.อุทัย   เดชมาลา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

47.ด.ต.เฉลิม   ลาดเหลา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

48.ด.ต.สมพงศ์   พ่วงทอง   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

49.ด.ต.ธนกฤต   ผิวจันทร์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

50.ด.ต.สุวิชา   พันธ์ประสิทธิเวช   ผบ.หมู่(สอบสวน) สภ.บางคนที

51.จ.ส.ต.พบสันต์   อินทับทิม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

52.ส.ต.อ.นัฐปัญญ์   ศิริบูรณ์ธนิน   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

53.ส.ต.อ.จิรายุ   กิตติโสภณไพบูลย์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

54.ส.ต.ท.อณัฐพงษ์   อรรคบุตร   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

55.ส.ต.ท.นฤเบศ   วงษ์สนิท   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

56.ส.ต.ท.สุวัตน์   สิงห์โต   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

57.ส.ต.ท.อรรถพล   อิ่มบุญ   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

58.ส.ต.ท.วัชรินทร์   ภิญโญ   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

59.ส.ต.ท.กรวุฒิ   หมีป่า   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

60.ส.ต.ท.จักรพล   เขจรไลย์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

61ส.ต.ท.จักรพันธ์   สุขสมบูรณ์ธนา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

62.ส.ต.ท.พิทูร   วรพจน์มงคล   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

63.ส.ต.ท.นิติกร   อินทเสม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

64.ส.ต.ท.เฉลิมชัย   บังชะฎา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

65.ส.ต.ท.รัฐวิศว์   บุญศาสตร์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

66.ส.ต.ต.ชนะชัย   สิงห์วร   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

67.ส.ต.ต.ณัฐพล   เสนีชัย   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

68.ส.ต.ต.ศุภชัย   ชื่นมาลัย   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

69.ส.ต.ต.วิศรุต   อุทธามาตย์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

70.ส.ต.ต.ทีปกร   แจ่มประเสริฐ   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

 

 

   
© ALLROUNDER